Kuntokeskus Ote

Firstbeat-rekisteriseloste

HYVINVOINTIANALYYSI-PALVELUN REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste koskien Kuntokeskus Ote Oy:n toteuttamaa Hyvinvointianalyysi-palvelua, jossa tietoja käsitellään Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysi-verkkopalvelussa.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Kuntokeskus Ote Oy, Y-tunnus 2647063-3, Setrikatu 2, 50100 Mikkeli, jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”.

Firstbeat Technologies Oy (yritys- ja yhteisötunnus 1782772-5), käyntiosoite Yliopistonkatu 28 A, 40700 Jyväskylä (jäljempänä ”Firstbeat”) toimii tietojen käsittelijänä Rekisterinpitäjän lukuun.

TERMIT

”Asiakas” on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi-palvelun Asiakkaan määrittämien Mitattavien mittaus- ja muita henkilötietoja käyttäen. Tyypillisessä tilanteessa Asiakas on työnantaja, jonka työntekijät ovat Mitattavia. Asiakas voi olla myös itse Mitattava.

”Mitattava” on luonnollinen henkilö, jolle Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi-palvelun käyttäen Mitattavan sykemittaustietoja sekä muita henkilötietoja.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa info@kuntokeskusote.fi ja puhelin 044 – 750 5001. Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Petra Lampinen petra.lampinen@kuntokeskusote.fi   

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoitus Hyvinvointianalyysi-palvelussa on Mitattavalle tehtävä analyysi hyvinvoinnin eri osa-alueista käyttäen Mitattavan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja käyttäytymistä kuvaavia tietoja sekä sykemittaustietoa. Muita henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat mm. käyttäjätukeen liittyvät toimet ja palvelun käytön tilastointi. Lisäksi todettakoon, että kopio palveluun tallennetuista tiedoista luovutetaan Firstbeatille anonyymissa muodossa tilastollista tutkimusta varten, kuten keskimääräisten viitearvojen laskentaan.  

Henkilötietoja voidaan myös käyttää markkinointiin tai tiedotukseen, mikäli asiakkaan kanssa on sovittu uusintamittauksen markkinoinnista.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Mittauksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia seurantamittauksia varten 18 kuukautta viimeisen mittauksen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos Mitattava on antanut erillisen suostumuksensa pitempiaikaiseen säilytykseen, henkilötietoja voidaan säilyttää myös pitempään.

Henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero) säilytetään pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen muiden lakien mukaisesti (esimerkiksi asiakkaan maksusuoritus on kirjattu asiakkaan nimellä).

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Mitattavista. Tyypillisessä tapauksessa Mitattavan edustama organisaatio, kuten työnantaja, on Rekisterinpitäjän Asiakas ja Asiakas määrittää ketkä ovat Mitattavia.

KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ

Asiakas toimittaa Rekisterinpitäjälle kunkin Mitattavan sähköpostiosoitteen. Muut tiedot saadaan palvelun toimittamista varten Mitattavalta itseltään verkkopalvelun kautta sekä mittalaitteita käyttämällä. Rekisterinpitäjä saattaa lisäksi kerätä tietoja Mitattavilta palvelun käytön yhteydessä tai muulla tavoilla.

 

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

 

Henkilörekisteri sisältää Hyvinvointianalyysi-palvelun Mitattavista osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Syntymäaika, sukupuoli, pituus, paino
  • Aktiivisuusluokka, maksimi- ja minimisyke, maksimaalinen hapenottokyky
  • Käyttöliittymässä asetettu kieli
  • Tietoja pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksestä
  • Sykemittaustietoja sekä mittausajan päiväkirjamerkintöjä, kuten alkoholin käyttö, lyhytaikaiset sairaudet ja lääkitys, merkintöjä yksittäisistä tapahtumista
  • Yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Tietoja työnantajasta, kuten työnantajan nimi, yhteystiedot ja henkilöstöryhmä
  • Tietoja palvelun käytöstä
  • Analyysin tuloksena Mitattavalle luotu raportti

 

Hyvinvointianalyysiä on mahdollista myös käyttää anonyymistä, kun tehdään ryhmämittauksia työnantajan toimesta.

 

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA

Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin. Tietoja hyvinvointianalyysistä ei tallenneta työntekijöiden tietokoneille, sähköpostiin, verkkolevyille eikä yrityksen omiin sovelluksiin, ellei tämä ole asiakkaan kannalta välttämätöntä ja asiakas on antanut siihen kirjallisen luvan.   

Siltä osin, kun tietoja käsitellään Firstbeatin järjestelmissä, Firstbeat vastaa omalta osaltaan rekisterin suojauksesta.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän ja Firstbeatin hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta ilman Mitattavan suostumusta Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Mitattavasta tallennettuja henkilötietoja Asiakkaalle. Asiakkaalle toimitetaan ainoastaan keskiarvotietoja Mitattavien hyvinvoinnista. Keskiarvotietoja ei toimiteta, jos Mitattavien määrä on niin pieni, että yksittäisen Mitattavan tiedot olisivat tunnistettavissa keskiarvoista.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Mitattavalla on oikeus tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä henkilötietojansa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.

Mitattavalla on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vaatia henkilötietojen poistoa palvelusta tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 24.5.2018. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

 

Tiukka ote levytangosta
vai energinen ensikosketus ryhmäliikuntaan?

Mikä saa sinut liikkeelle?
Testaa liikkujaprofiilisi ja saat motivaatiokartan sähköpostiisi.

Testaa

Tutustu ilmaiseksi

Tilaa maksuton tutustumispassi

Tilaa tästä

Liity jäseneksi!

Aloita tästä
Liity postituslistallemme
#kuntokeskusote